DORADZTWO DGSA

Podstawowym obszarem działania firmy ADR Adviser są szeroko pojęte usługi doradcze z zakresu transportu drogowego ADR.
ADR Adviser jako doradca – Licencjonowany doradca ds. bezpieczeństwa DGSA, świadectwo nr 978/2015 oferuje:

obsługę przestrzeni ADR i pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa
w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych dla wszystkich uczestników
w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych ADR oraz

kompleksowe wsparcie z zakresu ADR dla pozostałych podmiotów, nie zobowiązanych w myśl obowiązującego prawa, do wyznaczenia doradcy
ds. bezpieczeństwa, np. transport na LQ lub 1.1.3.6.

Korzyści?
 • bezpieczeństwo oraz pewność, że wszystko działa zgodnie z wymogami prawa,
 • wysoka jakość usług po konkurencyjnych cenach,,
 • stałe wsparcie merytoryczne oraz dostęp do środków technicznych,
 • konsultacje i doradztwo na najwyższym poziomie w przyjaznej atmosferze,
 • sprawdzony partner, który dba o Twoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Twoich pracowników i ceni Twój czas.
Rozpoczęcie współpracy

Początek współpracy z Klientem poprzedzony jest audytem wstępnym. Dzięki temu określona zostaje rola i miejsce Klienta w transporcie towarów niebezpiecznych.

Po zdefiniowaniu Klienta, skatalogowany zostaje obszar, który wskazuje na potrzeby opracowania procedur i instrukcji oraz przygotowanie, w zależności od zakresu obowiązków, programu szkoleń dla pracowników, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

czytaj więcej:

„Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób”

W usłudze doradztwa DGSA, zgodnie z wymogami prawnymi zawartymi w Umowie europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z brzmieniem przepisów krajowych określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U.  nr 227, poz. 1367).

ADR Adviser oferuje:
 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych,
 • szkolenie pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej,
 • prowadzenie dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
Ponadto oferujemy opracowanie:
 • procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego sprzętu w związku z procedurami służącymi zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych,
 • wytycznych dla przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych, związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu,
 • przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • procedur mających na celu przeciwdziałanie powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów,
 • procedur związanych z wymaganiami przepisów specjalnych, odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów,
a także prowadzenie systematycznych audytów w siedzibie Klienta mających na celu:
 • kontrolę, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych postępują zgodnie z otrzymanymi procedurami i instrukcjami,
 • stosowanie środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń, związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • kontrolę przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku.

Podstawa prawna


Obowiązek wyznaczenia Doradcy ds. bezpieczeństwa reguluje:

Umowa dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, podrozdział 1.8.3.1;

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227 poz. 1367 z 2011 roku ze zmianami), zwana w treści opinii „USTAWA”, w art. 15 ust. 1.

Przedsiębiorca uczestniczący w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych musi pamiętać, że bez wyznaczonego doradcy DGSA podejmuje on ryzyko:

Narażenia na niebezpieczeństwo swoich pracowników oraz

Poniesienia konsekwencji finansowych zgodnie z:

Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 r. ( Dz. U. nr 227, poz. 1367 ze zmianami)

(…) pkt. 5.3 taryfikatora naruszeń - Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, wysokość kary wynosi 5000, 00 zł.