Nadzorowanie pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR)
20 marca, 2019
Nowe przepisy umowy ADR 2023- 2025
23 listopada, 2022
Delivery-Trucks-on-the-highway-morning-Stock-Photo-01

Obowiązek szkolenia ADR w świetle obowiązujących przepisów.


Bezpieczeństwo na naszych drogach zależy od odpowiedniej wiedzy Kierowców i innych uczestników w przewozie towarów niebezpiecznych.
Transport towarów niebezpiecznych po drogach pociąga za sobą wielką odpowiedzialność. Aby obsługiwać transport konieczna jest odpowiednia wiedza. Edukacja ADR uczy wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby bezpiecznie obchodzić się z towarami niebezpiecznymi na naszych drogach.

Co to jest szkolenie ADR?.

Edukacja ADR daje osobom zajmującym się transportem wszelkiego rodzaju umiejętności obsługi towarów niebezpiecznych. Zatem potrzebujesz szkolenia ADR, aby przewozić towary niebezpieczne lub brać udział w czynnościach transportowych bez kierowania pojazdem.

Co to są towary niebezpieczne?.

Towary niebezpieczne to ogólnie pojęte określenie substancji i przedmiotów, które mają właściwości niebezpieczne, mogące powodować szkody dla ludzi, środowiska lub mienia, jeżeli nie będą właściwie traktowane podczas transportu. Materiały wybuchowe, gazy, ciecze łatwopalne oraz substancje toksyczne, żrące lub radioaktywne to tylko niektóre przykłady towarów niebezpiecznych.

Dlaczego edukacja?.

Towary niebezpieczne, jak już wspomniałem, oznaczają materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony albo jest dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR.

I aby taki przewóz realizować, szkolenia ADR są jednym z warunków, które należy spełnić.

Szkolenia ADR wymagane są podczas wykonywania któregokolwiek z obowiązków takich jak: klasyfikowanie, przygotowanie i wydawanie dokumentów przewozowych, pakowanie, załadunek, transport, rozładunek lub przeładunek towarów niebezpiecznych i przede wszystkim przewóz. Posiadając odpowiednią wiedzę na temat towarów niebezpiecznych możesz zmniejszyć różne ryzyka osobiste i środowiskowe, a także przestrzegać wymagań Umowy Europejskiej ADR i Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Jakie szkolenia są wymagane?.

Szkolenie zgodne z Działem 1.3 Umowy ADR.

To szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych przez uczestników przewozu, wskazanych w Dziale 1.4, czyli nadawców, odbiorców, przewoźników, załadowców, rozładowców, pakujących, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych. Osoby te powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.

Tu należy zwrócić uwagę, że takim szkoleniem objęci są również kierowcy nieposiadający zaświadczenia ADR, którzy transportują towary niebezpieczne na warunkach LQ (dział 3.4) oraz w ilościach wyłączonych na jednostkę transportową zgodnie z podrozdziałem 1.1.3.6 Umowy ADR.

Celem szkolenia zgodnego z Działem 1.3 jest upewnienie się, że pracownicy są świadomi ryzyka i niebezpieczeństw związanych z towarami niebezpiecznymi, którymi się zajmują oraz znają obowiązujące przepisy.

Ten kurs nie zapewnia Zaświadczenia ADR, jednak każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia takiego szkolenia, który jest jednocześnie potwierdzeniem spełnienia obowiązku szkolenia osób uczestniczących w procesie transportowym towarów niebezpiecznych.

Szkolenie zgodne z Działem 8.2 Umowy ADR.

Umowa Europejska o międzynarodowym transporcie drogowym towarów niebezpiecznych ADR oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych nakłada na kierowców transportu towarów niebezpiecznych obowiązek specjalnego przeszkolenia w zakresie ADR.

Transport towarów niebezpiecznych na drogach krajów objętych Umową ADR, a zatem także i w Polsce, wymaga posiadania przez kierowców kwalifikacji wykraczających ponad standardowe.

Nie tylko sam transport wymaga spełnienia wszystkich warunków określonych w ADR, ale także kierowca pojazdu musi posiadać stosowne kwalifikacje.

Spełnieniem tych kwalifikacji jest Zaświadczenie ADR, które uzyskać można poprzez udział w specjalnym kursie - szkoleniu ADR zakończonym egzaminem przed komisją powołaną przez Marszałka województwa właściwego dla ośrodka, w którym takie szkolenie miało miejsce.

Kursy ADR dzielą się na dwa główne rodzaje:

szkolenie ADR podstawowe,

to uprawnienia umożliwiające prowadzenie pojazdów oznakowanych tablicami barwy pomarańczowej realizujących przewóz towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem klasy 1 (wybuchowe) i klasy 7 (promieniotwórcze) w sztukach przesyłki (towary niebezpieczne w opakowaniach), luzem i w cysternach odejmowalnych do 1 m 3 , kontenerach cysternach i cysternach odejmowalnych do 3 m 3;

szkolenia ADR specjalistyczne

(3 rodzaje) – wymagane w przewozie towarów w cysternach o pojemności większej niż określone powyżej, towarów klasy 1 (wybuchowe) oraz towarów klasy 7 (promieniotwórcze).

Szkolenia specjalistyczne wymagają wcześniejszego uzyskania uprawnień podstawowych.

Kto może uzyskać Zaświadczenie ADR?

Zaświadczenie ADR, które ważne jest na okres pięciu lat otrzymuje osoba, która:

ukończyła 21 lat;

spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;

ukończyła odpowiedni kurs ADR:

  • początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
  • doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR – tu należy pamiętać, że do kursu doskonalącego kierowca możne przestępować na 12 miesięcy przed upływem ważności posiadanych uprawnień a ważność nowego zaświadczenia ADR będzie o tyle dłuższa o ile wcześniej przystąpił on do kursu doskonalącego;

złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.;

Jakie sankcje?.

W Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych w załączniku zawierającym wykaz naruszeń obowiązków lub warunków wynikających z przepisów tejże Ustawy:
  • Nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz - wysokość kary wynosi 2000,00 zł;
  • Dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR - wysokość kary wynosi 2000,00 zł.

Przywołane powyżej kary to bez wątpienia strata finansowa ale również naruszenia, wskazane w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.

Podkreślić też należy, że brak wymaganych szkoleń i niespełnienie warunków wymaganych przez przepisy ADR skutkuje – w razie zaistnienia szkody – niewypłaceniem odszkodowania z polisy przez firmę ubezpieczeniową.