KURS ADR


MIEJSCE SZKOLEŃ


Błonie, ul. Narutowicza 19 m. 4

Kursy i szkolenia ADR mogą być organizowane w dowolnym miejscu w krajuTERMINARZ SZKOLEŃ


Błonie – każdy pierwszy weekend każdego miesiąca –

szczegóły tutajZAPISY I INFORMACJA


Jacek Pluta

Tel.603-334-790, 884-74-75-76

Email: dgsa@adr-adviser.plFORMULARZ ZGŁOSZENIA

Organizując szkolenia grupowe
- termin zajęć uzgadniany indywidualnie.

Celem kursu ADR jest przygotowanie kierowców, wykonujących zawodowo transport towarów, do profesjonalnego, zgodnego z prawem, i bezpiecznego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.


Wymagania organizatora:.


Kurs ADR początkowy:

- dedykowany jest dla kierowców zawodowych, którzy:

po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych,

spełniają wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i o transporcie drogowym,

mają ukończone 21 lat.


Kurs ADR doskonalący:

- dedykowany jest dla kierowców zawodowych, którzy zamierzają przedłużyć posiadane uprawnienia ADR na okres kolejnych 5 lat.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:

posiadanie aktualnego zaświadczenia ADR, którego okres ważności nie przekroczył 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności tego zaświadczenia.

ZAKRES, RAMOWY PROGRAM I MINIMALNY CZAS TRWANIA KURSU ADR


KURS ADR POCZĄTKOWY:

dowiedz się więcej:
Lp.TematLiczba godzin (lekcyjnych)
1

Kurs podstawowy obejmuje tematy:

a) wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR

2

b) główne rodzaje zagrożeń – podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków,

2

c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,

1

d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,

1

e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,

1

f) oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,

1

g) odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych,

2

h) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) – wymagania i sposób użycia,

2

i) manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm

2

j) informacje na temat realizacji przewozu kombinowanego

1

k) ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,

1

l) ochrona towarów niebezpiecznych,

1

m) dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego

1
2

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach obejmuje tematy:

a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

1

b) wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności:

- pojazdy i ich wymagania techniczne,

- budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne,

- kody cystern,

- rodzaje i terminy badań cystern

7

c) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern

2

d) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

3
3

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 obejmuje tematy:

a) specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,

1

b) szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1,

1

c) wymagania dotyczące pojazdów EX/II i EX/III oraz MEMU

2

d) przepisy szczególne dotyczące materiałów i przedmiotów z wybuchowych, świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych

4
4 

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 obejmuje tematy:

 a) specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,

2

b) szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,

3

c) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące materiałów promieniotwórczych, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych

2

d) szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

1

 

KURS ADR DOSKONALĄCY:

dowiedz się więcej:
Lp.TematLiczba godzin
1.Kurs podstawowy14
2.Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach6
3.Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy5
4.Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy5
- w zakresie m.in. nowych lub zmienionych regulacji prawnych oraz nowych rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych objętych ramowym programem kursu ADR początkowego

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

dowiedz się więcej:
Ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii

Temat nauczaniaCel nauczaniaTreść nauczaniaSposób realizacji
Gaszenie pożarówUmiejętne posługiwanie się gaśnicą w przypadku zdarzeń dotyczących towarów niebezpiecznychPrezentacja zasad i sposobów posługiwania się gaśnicąĆwiczenia z instruktażem, z uwzględnieniem pisemnych instrukcji zgodnych z ADR
Pierwsza pomocPoznanie sposobów postępowania w przypadku obrażeń będących skutkiem oddziaływania towaru niebezpiecznego.Czynności jakie należy podjąć odpowiednio do rodzaju obrażeń będących skutkiem odziaływania towaru niebezpiecznegoĆwiczenia z instruktażem
Postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awariiUświadomienie konsekwencji, jakie może spowodować wypadek środka transportu przewożącego towary niebezpieczne oraz przedstawienie wytycznych w zakresie odpowiedniego działania

Procedury powiadamiania i postępowania w przypadkach zagrożeń.

Zasady postępowania na miejscu wypadku lub awarii, w tym stosowanie sprzętu ochrony ogólnej i indywidualnej.

Zabezpieczenie miejsca wypadku lub awarii.

Wykorzystanie możliwie wszystkich dostępnych informacji dotyczących towarów niebezpiecznych. Rozpoznanie zagrożeń i sposoby ich usuwania. Działania zmierzające do ograniczenia skutków wypadku lub awarii.

Wyposażenie i inne środki, które powinny być użyte w celu zminimalizowania zagrożeń

Ćwiczenia z instruktażem. Z uwzględnieniem pisemnych instrukcji ADR

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego kursu oraz uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem kursu.
Dopuszczalna nieobecność na kursie :

  • 45 minut na KURSI ADR POCZĄTKOWYM
  • 30 minut na KURSACH SPECJALISTYCZNYCH
Kurs ADR, podstawowy jak i każdy specjalistyczny zakończony egzaminem państwowym przed Komisją powoływaną każdorazowo przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa.

Efekt?


W ciągu siedmiu dni po egzaminie z wynikiem pozytywnym :
Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ORAZ MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 listopada 2019 r. (Dz. U. dnia 11 grudnia 2019 r., poz. 2383)

Korzyści?


Gwarancja wysokiej zdawalności egzaminów, ponieważ nasi wykładowcy przygotowują kierowców nie tylko do pozytywnego zaliczenia egzaminu, ale przede wszystkim do profesjonalnego, zgodnego z prawem i bezpiecznego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

Nasze kursy i szkolenia
Zapoznaj się z ofertą