KURS ADR


MIEJSCE SZKOLEŃ


Błonie, ul. Traugutta 6

Kursy i szkolenia ADR mogą być organizowane w dowolnym miejscu w krajuTERMINARZ SZKOLEŃ


Błonie – każdy pierwszy weekend każdego miesiąca –

szczegóły tutajZAPISY I INFORMACJA


Jacek Pluta

Tel.603-334-790, 884-74-75-76

Email: dgsa@adr-adviser.plFORMULARZ ZGŁOSZENIA

Organizując szkolenia grupowe
- termin zajęć uzgadniany indywidualnie.

Celem kursu ADR jest przygotowanie kierowców, wykonujących zawodowo transport towarów, do profesjonalnego, zgodnego z prawem, i bezpiecznego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.


Wymagania organizatora:.


Kurs ADR początkowy:

- dedykowany jest dla kierowców zawodowych, którzy:

po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych,

spełniają wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i o transporcie drogowym,

mają ukończone 21 lat.


Kurs ADR doskonalący:

- dedykowany jest dla kierowców zawodowych, którzy zamierzają przedłużyć posiadane uprawnienia ADR na okres kolejnych 5 lat.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:

posiadanie aktualnego zaświadczenia ADR, którego okres ważności nie przekroczył 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności tego zaświadczenia.

Rodzaje Kursów wraz z zakresem ramowym szkoleń ADR


KURS PODSTAWOWY:

dowiedz się więcej:
Lp.TematLiczba godzin (lekcyjnych)
1

Szkolenie podstawowe ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:

1. wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,

2. główne rodzaje zagrożeń,

3. informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,

4. działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,

5. czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,

6. oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,

7. obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,

8. przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,

9. zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,

10. środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,

11. informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,

12. informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,

13. manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,

14. ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,

15. ochrona towarów niebezpiecznych.

24
2

Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:

1. zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,

2. szczególne wymagania dotyczące pojazdów,

3. ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,

4. dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

16
3

Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje tematy:

1. specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,

2. szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1

8
4

Szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje tematy:

1. specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,

2. szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,

3. szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

8

KURS DOSKONALĄCY:

dowiedz się więcej:
Lp.TematLiczba godzin (lekcyjnych)
1

Szkolenie podstawowe - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

16
2

Szkolenie specjalistyczne - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,

8
3

Szkolenie specjalistyczne - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1- materiały i przedmioty wybuchowe,

5
4

Szkolenie specjalistyczne - w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7- materiały promieniotwórcze,

5

w zakresie nowych lub zmienionych regulacji prawnych oraz nowych rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych objętych ramowym programem kursu ADR początkowego

Kurs ADR, podstawowy jak i każdy specjalistyczny zakończony egzaminem państwowym przed Komisją powoływaną każdorazowo przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa.

Efekt?


W ciągu siedmiu dni po egzaminie z wynikiem pozytywnym :
Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 listopada 2012 r. (Dz. U. dnia 26 listopada 2012 r., poz. 1297)

Korzyści?


Gwarancja wysokiej zdawalności egzaminów, ponieważ nasi wykładowcy przygotowują kierowców nie tylko do pozytywnego zaliczenia egzaminu, ale przede wszystkim do profesjonalnego, zgodnego z prawem i bezpiecznego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

Nasze kursy i szkolenia
Zapoznaj się z ofertą