Obowiązek szkolenia ADR w świetle obowiązujących przepisów.
3 września, 2019
symbol-1

Nowe przepisy umowy ADR 2023- 2025.


Co dwa lata, w latach nieparzystych zmienia się ADR.
Zbliża się 2023 rok. Co za tym idzie od 1 stycznia 2023 roku, w życie wejdzie kolejna edycja Umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ADR. UMOWA ADR 2023-2025.
Na oficjalną publikację oczywiście musimy „chwilę zaczekać”. Zmiany wprowadzone w umowie ADR 2023 w większości przypadków wejdą w życie najpóźniej 1 lipca 2023, przy czym musimy jeszcze pamiętać, że zapisy działu 1.6 - przepisy przejściowe określają inne terminy wejścia w życie niektórych przepisów.
UWAGA NADAWCY: Kończy się okres przejściowy wynikający z przepisu 1.6.1.44. Od 01 stycznia 2023 roku powstaje obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA również dla firm, które występują wyłącznie jako nadawca w terminie.

(1.6.1.44):

W odstępstwie od przepisu 1.8.3.1 obowiązującego od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorstwa, które uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych wyłącznie jako nadawcy, i które nie miały obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r., powinny wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Edycja 2023-2025 Umowy ADR 2023-2025 w załącznikach A i B obejmować będzie miedzy innymi poniżej opisane zmiany. Niemniej należy pamiętać, że wprowadzane zmiany powinny być impulsem do konsultacji zmian ze swoim doradcą ADR (DGSA) w celu ustalenia, które zmiany dotyczą działalności Twojej firmy i jak należy daną zmianę wdrożyć.

Nowe przepisy umowy ADR 2023- 2025.


Część 1.


(dział 1.1.)

Nowe zapisy w zakresie naczyń ciśnieniowych:

Nowy podrozdział 1.1.4.7, który wprowadza do ADR zapisy Umowy Wielostronnej M318. Umowa ta dopuszcza przywóz do Państw – Stron ADR napełnionych butli spełniających wymagania części 178, tytuł 49, Przepisów Federalnych USA (CFR) – od miejsca tymczasowego składowania do klienta ostatecznego. W związku z tym w dokumencie przewozowym należy umieścić zapis „Przewóz zgodny z 1.1.4.7.1”. Również w przypadku eksportu (wywozu) dopuszczone jest napełnianie i wywóz powyższych butli do państw nie będących stronami ADR. Napełnianie powinno się odbywać zgodnie z odpowiednimi wymaganiami CFR. Butle powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami działu 5.2. Nie mogą być napełniane butle po terminie ważności badań, lecz mogą być przewożone w celu przeprowadzenia badań. W dokumencie przewozowym wówczas należy umieścić zapis „Przewóz zgodny z 1.1.4.7.2”.

(dział 1.2.)

Nowe definicje:
 • 1. Zmiana tytułu na „DEFINICJE, JEDNOSTKI MIAR I SKRÓTY”;
 • 2. definicja „butli powlekanej” - oznacza butlę przeznaczoną do przewozu węglowodorowego gazu skroplonego, o pojemności wodnej nie większej niż 13 litrów, składającą się z powlekanego spawanego stalowego wewnętrznego korpusu butli i formowanej zewnętrznej powłoki ochronnej wykonanej z komórkowego tworzywa sztucznego, która jest niezdejmowalna i połączona trwale z zewnętrzną powierzchnią ścianki stalowego korpusu butli;
 • 3. „Naczynie kriogeniczne” zamieniono na „naczynie kriogeniczne zamknięte”;
 • 4. „pojemnik wewnętrzny”, dla naczyń kriogenicznych zamkniętych, oznacza naczynie ciśnieniowe przeznaczone do przechowywania gazu schłodzonego skroplonego
 • 5. Nowa definicja „ciśnienia roboczego”
 • Ciśnienie robocze (a) W odniesieniu do gazu sprężonego oznacza ciśnienie ustalone w napełnionym naczyniu ciśnieniowym w temperaturze odniesienia 15 °C; (b) W odniesieniu do UN 1001 ACETYLEN ROZPUSZCZONY oznacza obliczone ciśnienie ustalone w jednolitej temperaturze odniesienia 15 °C w butli acetylenowej zawierającej określony rozpuszczalnik przy maksymalnej zawartości acetylenu; (c) W odniesieniu do UN 3374 ACETYLEN BEZ ROZPUSZCZALNIKA oznacza ciśnienie robocze, które było obliczone dla równoważnej butli dla UN 1001 ACETYLEN ROZPUSZCZONY;
 • 6. „kontener – cysterna wielka” oznacza kontener – cysternę o pojemności
 • większej niż 40 000 litrów;
 • 7. „korpus naczynia ciśnieniowego” oznacza butlę, zbiornik rurowy, bęben ciśnieniowy lub naczynie ciśnieniowe awaryjne, bez ich zamknięć lub innego wyposażenia obsługowego, ale włącznie z każdym stale przymocowanym urządzeniem(-ami) (np. pierścień na szyjce, pierścień stopy).
 • 8. Zmieniono definicję „tworzywa sztucznego odzyskanego” na „Tworzywo sztuczne z recyklingu” i dokładnie je opisano;
 • 9. „tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem” oznacza materiał zawierający wzmocnienie włóknami lub cząstkami stałymi, umieszczonymi w termoutwardzalnym lub termoplastycznym polimerze (matrycy).
(dział 1.6.)

W przepisach przejściowych wprowadzono:

 • 1. przepis przejściowy 1.6.1.50 w sprawie zapalników elektronicznych UN 0511, 0512 i 0513;
 • 2. przepis przejściowy 1.6.1.53 - Towary niebezpieczne dużego ryzyka klasy 1 przewożone w sztukach przesyłek w jednostce transportowej lub w kontenerze wielkim w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w 1.1.3.6.3, które zgodnie z rozdziałem 1.10.4 obowiązującym do 31 grudnia 2022 r. mogą być do 31 grudnia 2024 r. nadal przewożone bez stosowania wymagań działu 1.10;
 • 3. przepis przejściowy 1.6.2.18 - Naczynia kriogeniczne zamknięte wyprodukowane przed 1 lipca 2023 r., które podlegały wymaganiom podrozdziału 6.2.1.5.2 dla badania odbiorczego obowiązującego do 31 grudnia 2022 r., ale które mogą nie spełniać wymagań podrozdziału 6.2.1.5.2 dla badania odbiorczego obowiązujących od 1 stycznia 2023 r., mogą być nadal używane;
 • 4. przepis przejściowy 1.6.2.19 - Butle acetylenowe wyprodukowane przed 1 lipca 2023 r., które nie są oznakowane zgodnie z 6.2.2.7.3 k) lub l) obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r., mogą być nadal używane do następnego badania okresowego po 1 lipca 2023 r.;
 • 5. przepis przejściowy 1.6.2.20 - Zamknięcia naczyń ciśnieniowych wielokrotnego napełniania wyprodukowane przed 1 lipca 2023 r., które nie są oznakowane zgodnie z 6.2.2.11 lub 6.2.3.9.8 obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r., mogą być nadal używane;
(dział 1.8.)

W rozdziale 1.8.5 – we wzorze raportu powypadkowego, w rubryce 6 dodano nowe rodzaje jednostek ładunkowych: MEMU, kontener-cysterna wielka.

W rozdziale 1.8.6. Kontrole administracyjne działań określonych w rozdziałach 1.8.7 i 1.8.8 (jednostki inspekcyjne):
 • 1. wykreślono pojęcie „przedstawiciel właściwej władzy”
 • 2. wprowadzono i zdefiniowano nowe pojęcia: „zatwierdzona jednostka inspekcyjna” oznacza jednostkę inspekcyjną zatwierdzoną przez właściwą władzę dla prowadzenia różnych działalności zgodnie z 1.8.6.1, i „uznana jednostka inspekcyjna” oznacza jednostkę inspekcyjną uznaną przez inną właściwą władzę
W rozdziale 1.8.7 w procedurach oceny zgodności, wydania świadectwa zatwierdzenia typu i badań wykreślono pojęcie „wnioskujący”, w to miejsce wprowadzono pojęcie „producent”. Ponadto, doprecyzowano zawartość wniosku o wydanie świadectwa zatwierdzenia typu i badań, określono terminy archiwizacji świadectwa zatwierdzenia typu, świadectwa badania i sprawozdania dla wyrobów (naczynia ciśnieniowe, cysterny, wyposażenie obsługowe i zestawy elementów, wyposażenie strukturalne i wyposażenie obsługowe wagonów-baterii i MEGC), doprecyzowano zawartość świadectwa zatwierdzenia typu i badań. Dopisano podrozdziały dotyczące kontroli, weryfikacji wprowadzenia do eksploatacji, nadzoru nad służbą kontroli wewnętrznej, dokumentacji dotyczącej wydania zatwierdzenia typu,

Część 2.


TABELA A

 • 1. nowa pozycja UN 3550 DIWODOROTLENEK KOBALTU, PROSZEK zawierający nie mniej niż 10% respirabilnych cząstek; klasa 6.1; grupa pakowania I;
 • 2. Wykreślono UN 1169 EKSTRAKTY AROMATYCZNE CIEKŁE i UN 1197 – zamiast EKSTRAKTY SMAKOWE CIEKŁE – UN 1197 EKSTRAKTY CIEKŁE, smakowe lub zapachowe;
 • 3. UN 2426 – zmiana opisu – AZOTAN AMONU CIEKŁY gorący stężony roztwór, o stężeniu większym niż 80%, lecz nie większym niż 93% na AZOTAN AMONU CIEKŁY (gorący stężony roztwór); wymaganie dotyczące najwyższego stężenia przeniesiono do przepisu szczególnego 644

Część 3.


(dział 3.3.)

Nowe przepisy szczególne: 396, 397, 398 i 676;

396 - Dotyczy UN 3538 PRZEDMIOTY ZAWIERAJĄCE GAZ NIEPALNY NIETRUJĄCY I.N.O.Duże, mocne przedmioty mogą być przewożone z podłączonymi butlami do gazu z otwartymi zaworami, niezależnie od wymagań podrozdziału 4.1.6.5, pod warunkiem, że:

 • a) Butle gazowe zawierają UN 1066 azot sprężony, UN 1956 gaz sprężony I.N.O. lub UN 1002 powietrze sprężone;
 • b) Butle gazowe są połączone z przedmiotem poprzez regulator ciśnienia i sztywne przewody w taki sposób, aby ciśnienie gazu (nadciśnienie) w przedmiocie nie było większe niż 35 kPa (0,35 bara);
 • c) Butle gazowe są połączone z przedmiotem za pomocą mocnych i odpornych na ciśnienie przewodów i rur w taki sposób, aby nie mogły zmienić położenia względem przedmiotu;
 • d) Butle gazowe, regulatory ciśnienia, przewody rurowe i inne elementy są zabezpieczone przed uszkodzeniem i uderzeniami podczas przewozu w drewnianych koszach lub innych odpowiednich urządzeniach;
 • e) Dokument przewozowy zawiera następujący zapis: „Przewóz zgodny z przepisem szczególnym 396”;
 • f) Jednostki transportowe cargo zawierające przedmioty przewożone z otwartymi zaworami, zawierającymi gaz duszący powinny dobrze wentylowane i oznakowane zgodnie z 5.5.3.6.

397 - Dotyczy UN 1002 POWIETRZE SPRĘŻONE

Mieszaniny azotu i tlenu zawierające objętościowo nie mniej niż 19,5% i nie więcej niż 23,5% tlenu mogą być przewożone pod tą pozycją o ile nie zawierają innych gazów utleniających. Nalepka ostrzegawcza dla zagrożenia dodatkowego klasy 5.1 (patrz: 5.2.2.2.2, wzór nr 5.1) nie jest wymagana dla jakiegokolwiek stężenia tlenu w podanych granicach.

398 - Dotyczy UN 1012 BUTYLEN

Pozycję tę stosuje się do mieszanin butylenów, 1-butylenu, cis-2-butylenu i trans-2-butylenu. Odnośnie isobutylenu patrz UN 1055. UWAGA: Odnośnie dodatkowych informacji dołączonych do dokumentu przewozowego patrz 5.4.1.2.2 (e).

676 - Dotyczy materiałów posiadających w nazwie STABILIZOWANY – 57 pozycji

W przypadku przewozu sztuk przesyłek zawierających materiały polimeryzujące wymagania przepisu szczególnego 386 w połączeniu z 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 i 5.4.1.2.3.1 nie muszą być stosowane, jeżeli są przewożone w celu utylizacji lub recyklingu, pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:

 • (a) Przed załadunkiem badanie wykazało, że nie ma znaczącej różnicy temperatur pomiędzy zewnętrzną sztuki przesyłki a otoczeniem;
 • (b) Przewóz wykonywany jest w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od tego badania;
 • (c) Sztuki przesyłek podczas przewozu są chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed oddziaływaniem innych źródeł ciepła (np. dodatkowych przesyłek przewożonych powyżej temperatury otoczenia);
 • (d) Temperatura otoczenia podczas przewozu jest niższa niż 45 °C;
 • (e) Pojazdy i kontenery są w odpowiedni sposób wentylowane;
 • (f) Materiały pakowane są w opakowania o pojemności nie większej niż 1 000 l.

Przy ocenie materiału do przewozu zgodnie z wymaganiami niniejszego przepisu szczególnego można rozpatrzyć dodatkowe środki zapobiegające niebezpiecznej polimeryzacji, na przykład dodanie inhibitorów.

Część 4.


(dział 4.1.)

W podrozdziale 4.1.3.3 – dodano nowe zdanie: „Jeżeli opakowania, które nie muszą spełniać wymagań podrozdziału 4.1.1.3 (np. klatki, palety) są wymienione w instrukcji pakowania lub przepisie szczególnym wymienionym w Tabeli A, to te opakowania nie podlegają ograniczeniom masy lub objętości normalnie mających zastosowanie do opakowań zgodnych z wymaganiami działu 6.1, chyba, że inaczej wskazano w odpowiedniej instrukcji pakowania lub przepisie szczególnym”.

(dział 4.3.)

Wykreślono punkt: 4.3.3.3.2

Część 5.


(dział 5.4.)

1. Nowy podrozdział 5.4.1.1.3.2 – Jeżeli nie ma możliwości dokładnego zmierzenia ilości odpadów w miejscu ich załadunku, to ilość zgodnie z 5.4.1.1.1(f) może być oszacowana w takich przypadkach w następujący sposób:

 • (a) dla sztuk przesyłek – do dokumentu przewozowego dołączony jest spis sztuk przesyłek zawierający rodzaj i ich nominalną pojemność;
 • (b) dla kontenerów – oszacowanie jest oparte na pojemności nominalnej kontenera i innych dostępnych informacjach (np. rodzaj odpadu, średnia gęstość, stopień napełnienia kontenera);
 • (c) dla cystern napełnianych podciśnieniowo – oszacowanie np. przez nadawcę lub poprzez wyposażenie pojazdu.

Takie oszacowanie ilości nie ma zastosowania do wyłączeń, w których wymagana jest dokładna ilość (np. 1.1.3.6), odpadów zawierających materiały wymienione w 2.1.3.5.3 lub materiały klasy 4.3 i cystern innych niż napełniane podciśnieniowo.

Dokument przewozowy powinien zawierać zapis: „ILOŚĆ OSZACOWANA ZGODNIE Z 5.4.1.1.3.2”

2. Wykreślono przepis 5.4.1.1.16 – dotyczył on umieszczenia zapisu „PRZEPIS SZCZEGÓLNY 640X”.

3. Nowy przepis 5.4.1.1.23 - „Przepisy szczególne dotyczące przewozu materiału w stanie stopionym. Jeżeli materiał, który zgodnie z definicją zawartą w 1.2.1 jest materiałem stałym, jest nadawany do przewozu w stanie stopionym, to słowo „STOPIONY” powinno być dodane jako część prawidłowej nazwy przewozowej, jeżeli nie jest ono już częścią prawidłowej nazwy przewozowej (patrz 3.1.2.5)”. ALKILOFENOLE STAŁE I.N.O. STOPIONE

4. Nowy przepis 5.4.1.1.24 – „Przepisy szczególne dla naczyń ciśnieniowych wielokrotnego napełniania zatwierdzonych przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych. W przypadku przewozu zgodnie z 1.1.4.7 dokument przewozowy powinien zawierać, odpowiednio, następujący zapis: „PRZEWÓZ ZGODNIE Z 1.1.4.7.1” lub „PRZEWÓZ ZGODNIE Z 1.1.4.7.2”.

5. W podrozdziale 5.4.1.2.2 dodany został kolejny podpunkt – „(e) dla przewozu UN 1012, dokument przewozowy powinien zawierać dokładną nazwę przewożonego gazu (patrz przepis szczególny 398), podaną w nawiasach po prawidłowej nazwie przewozowej.

Część 6.


1. Dział 6.9 został przenumerowany jako 6.13.

2. Dział 6.9 z nowym brzmieniem – „WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, BUDOWY, PRZEGLĄDÓW I BADAŃ CYSTERN PRZENOŚNYCH ZE ZBIORNIKAMI WYKONANYMI Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMOCNIONYCH WŁÓKNEM (FRP)”

3. Nowy podrozdział 6.8.3.2.9.6
 • a. Cysterny do gazów wyposażone w zawór bezpieczeństwa powinny być oznakowane znakiem wskazanym obok. Cysterny odejmowalne i kontenery-cysterny o pojemności do 3000 litrów mogą być zaopatrzone w znak o wymiarach 120 x 120 mm.
 • b. Cysterny stałe powinny być oznakowane na obu bokach i z tyłu cysterny. Cysterny odejmowalne i kontenery-cysterny – na obu bokach i obu czołach cysterny.idłowej nazwie przewozowej.

Część 7.


(dział 7.3.)

Zmiana przepisu 7.3.1.13 – Wady istotne kontenera:

Za wady istotne uważa się:

 • (a) wygięcie, pęknięcie lub złamanie elementów konstrukcyjnych lub jakiekolwiek uszkodzenie wyposażenia obsługowego lub konstrukcyjnego, które narusza integralność kontenera do przewozu luzem, kontenera lub przedziału ładunkowego pojazdu ;
 • (b) jakiekolwiek odkształcenie konstrukcji lub uszkodzenie elementów służących do podnoszenia lub przemieszczania, uniemożliwiające właściwe pozycjonowanie urządzenia przeładunkowego oraz założenie i zamocowanie kontenera na podwoziu, wagonie, pojeździe lub ładowni statku oraz, jeżeli ma to zastosowanie,
 • (c) zatarcia, zgięcia, pęknięcia, braki wyposażenia lub jakakolwiek inna niesprawność zawiasów drzwi i ich uszczelek.

Analogicznie w przepisie 7.5.1.2 w odniesieniu do jednostki transportowej cargo.

Część 9.


(dział 9.2.)

1. Nowy przepis 9.2.4.6 – dopuszczono napęd elektryczny dla pojazdów AT;
 • a. Elektryczny układ napędowy powinien spełniać wymagania Regulaminu ONZ nr 100, trzecia zmiana. Należy przedsięwziąć środki zapobiegające wszelkim zagrożeniom dla ładunku spowodowanym nagrzewaniem lub zapłonem.
 • b. Regulamin ONZ nr 100 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego.

2. Nowy przepis 9.7.9 – dodatkowe wymagania dla pojazdów FL i EX/III
 • a. pojazdy FL przewożące skroplone i sprężone gazy palne,
 • b. pojazdy FL przewożące ciecze palne I lub II grupy pakowania, oraz
 • c. pojazdy EX/III

Powinny być wyposażone w
 • a. automatyczny system gaśniczy przedziału silnikowego;
 • b. osłony termiczne wszystkich kół zapobiegające bezpośredniemu i pośredniemu oddziaływaniu ognia na przedział ładunkowy;
 • c. Odpowiednia uwaga powinna być zamieszczona w rubryce 11 świadectwa dopuszczenia pojazdu.
Jacek Pluta (DGSA 2479)