Czas rozpocząć przygotowania do zmian w Umowie ADR 2019-2021

Czas rozpocząć przygotowania do zmian w Umowie ADR 2019-2021


Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że Umowa ADR ulega zmianom się w cyklu dwuletnim w latach nieparzystych.
Dziś jesteśmy u progu 2019 roku, co oznacza, że nowa edycja Umowy ADR 2019-2021 wprowadzi kolejne zmiany. Oczywiście tradycyjnie do końca czerwca 2019 roku obowiązywać będzie okres przejściowy, w którym stosowane będą przepisy umowy ADR 2017.

Co nowego w ADR 2019-2021?

W porównaniu z mijającym cyklem 2017-2019, który wprowadził całe mnóstwo nowości, zarówno w klasyfikacji jaki i w przepisach ogólnych, wydawać się może, że czekające nas zmiany ograniczą się do zmian kosmetycznych.
Ale nie dla wszystkich.
Otóż jedną ze zmian myślę, że bardzo ważną będzie zmiana dotycząca obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA) w stosunku do jeszcze jednego uczestnika w przewozie towarów niebezpiecznych - NADAWCY*

W aktualnie obowiązującej Umowie ADR w podrozdziale 1.8.3.1 czytamy, że:
Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Nowy zapis w Umowie ADR 2019-2021 w tym samym podrozdziale rozszerza obowiązek DGSA o jeszcze jedną czynność – o NADANIE i brzmieć będzie:
1.8.3.1 Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadanie, przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.
Co to oznacza w praktyce?
Poza wyznaczeniem DGSA, które płynie wprost z przywołanego powyżej przepisu, Uczestnik (Nadawca) będzie musiał wprowadzić procedury i instrukcje postępowania z towarami niebezpiecznymi.
To z kolei wynika z poszerzenia zakresu obowiązków DGSA zawartych w podrozdziale 1.8.3.3. Umowy ADR:
1.8.3.3 (…) - sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w nadawanie, przewóz, pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
Na szczęście w każdych zmianach ADR, które co dwa lata zmieniają się, tak i tym razem znajdziemy przepis przejściowy do tej zmiany, który w podrozdziale 1.6.1.44 mówi, że:
Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych będący jedynie nadawcami, i którzy nie byli zobowiązani na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. do wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa (DGSA), niezależnie od wymagań podpunktu 1.8.3.1 obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., powinni wyznaczyć doradcę nie później niż do 31 grudnia 2022 r.