regulamin

Warunki uczestnictwa w kursach ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne organizowanych przez ADR ADVISER


Kontakt: tel. 603-334790; 884-74-75-76
e – mail: dgsa@adr-adviser.pl

Najbliższe terminy szkoleń – publikowane na stronie: www.adr-adviser.pl
Miejsce kursu: Błonie, ul. Traugutta 6


Warunki uczestnictwa:

ukończone 21 lat,

spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy,

przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie.

Wymagane dokumenty:

prawo jazdy,

dowód osobisty,

kserokopia posiadanego (aktualnego) zaświadczenia ADR,

zdjęcie kolorowe, w pozycji frontalnej, patrzącej na wprost, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Cel szkolenia:

zapoznanie kierowcy z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych,

przekazanie podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych,

wskazanie sposobów postępowania w sytuacji wypadku, podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa własnego oraz innych osób oraz środowiska.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2011 roku poz. 1367 ze zmianami;

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr z 2012, poz. 619 ze zmianami),

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 , poz. 191 ze zmianami).

Program kursu:

Podstawowy:

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • główne rodzaje zagrożeń,
 • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 • ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
 • ochrona towarów niebezpiecznych;

Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów w cysternach:

 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych;

Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1

 • specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,
 • szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1

Specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7

 • specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
 • szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
 • szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym
Czas trwania kursu:

Podstawowego: 24 godz. lekcyjne;

Specjalistycznego – przewóz w cysternach: 16 godz. lekcyjnych;

 • W odniesieniu do ww kursów dodatkowe ćwiczenia praktyczne - minimalny czas trwania kursu przedłuża się wówczas o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie.

Specjalistyczny klasy 1: 8 godz. lekcyjnych;

Specjalistyczny klasy 7: 8 godz. lekcyjnych;

Godzina lekcyjna kursu trwa 45 minut. A czas trwania kursu w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Egzamin:

Zakres egzaminu, obejmuje sprawdzenie:

 • wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących;
 • przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia prowadzonym przez ADR ADVISER przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, powołaną przez marszałka województwa,

Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR;

 • Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;

Egzamin przeprowadzony jest w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru;

Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystąpić do egzaminów poprawkowych;

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu;

Zaświadczenie ADR
Zaświadczenie ADR wydaje Marszałek Województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia ADR. Opłata za wydanie zaświadczenia ADR w cenie kursu.