Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Szanowni Państwo,
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia ul. Sowińskiego 21, 05-870 Błonie.
Można się z nami skontaktować:
a) listownie: ul. Sowińskiego 21, 05-870 Błonie
b) mailowo: dgsa@adr-adviser.pl,
c) telefonicznie: + (48) 884-74-75-76; 603-334-790
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia ul.Traugutta 6, 05-870 Błonie.
b) w celu realizacji umów z kontrahentami ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia ul.Traugutta 6, 05-870 Błonie.
c) w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
3. Państwa dane osobowe związane z prowadzonymi kursami podnoszącymi kwalifikacje zawode będą przekazywane właściwym Urzędom Państwowym i Samorządowym.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Podanie tych danych jest:
a) obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
b) dobrowolne gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.