tabelki

Lp.TematLiczba godzin (lekcyjnych)
1

Kurs podstawowy obejmuje tematy:

a) wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR

2
 

b) główne rodzaje zagrożeń – podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków,

2
 

c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,

1
 

d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,

1
 

e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,

1
 

f) oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,

1
 

g) odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych,

2
 

h) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) – wymagania i sposób użycia,

2
 

i) manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm

2
 

j) informacje na temat realizacji przewozu kombinowanego

1
 

k) ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,

1
 

l) ochrona towarów niebezpiecznych,

1
 

m) dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego

1
2

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach obejmuje tematy:

a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

1
 

b) wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności:

– pojazdy i ich wymagania techniczne,

– budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne,

– kody cystern,

– rodzaje i terminy badań cystern

7
 

c) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern

2
 

d) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

3
3

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 obejmuje tematy:

a) specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,

1
 

b) szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1,

1
 

c) wymagania dotyczące pojazdów EX/II i EX/III oraz MEMU

2
 

d) przepisy szczególne dotyczące materiałów i przedmiotów z wybuchowych, świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych

4
4

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 obejmuje tematy:

a) specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,

2
 

b) szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,

3